هنرمند جوان

گذر تک تک ثانیه هایی که از عمرم میگذرد به قدیمی شدن آشناییمان می ارزد

خرداد 92
2 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
4 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
خرداد 89
3 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
2 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
3 پست